Common Name: Tikoro
  1. Schleinitzia novo-guineensis (Warb.)Verdc.

Last Update: 14/06/2001 12:43:52