Common Name: Doussie
  1. Afzelia bipindensis Harms
  2. Afzelia bracteata Benth.
  3. Afzelia pachyloba Harms

Last Update: 14/06/2001 12:31:17