Genera Containing Synonym: Stachychrysum
  1. Stachychrysum pterospermum Bojer  [Synonym][1915]

Last Update: 14/06/2001 10:59:55