Genera Containing Synonym: Soja
  1. Soja nomame Siebold  [Synonym][1930]

Last Update: 14/06/2001 10:59:53