Genera Containing Synonym: Senna
 1. Senna acutifolia (Del.)Batka  [Synonym][106][151]
 2. Senna alexandrina Garsault  [Synonym][151]
 3. Senna angustifolia (Vahl)Batka  [Synonym][151]
 4. Senna arborescens Roxb.  [Synonym][151]
 5. Senna aurata Roxb.  [Synonym][151]
 6. Senna australis (Vell.Conc.)Irwin & Barneby  [Synonym][1836]
 7. Senna barnebyana A.Lasseigne  [Synonym][151]
 8. Senna dimidiata Roxb.  [Synonym][2840]
 9. Senna exigua Roxb.  [Synonym][151]
 10. Senna glanduligera (St.John)A.C.Smith  [Synonym][2912][2968]
 11. Senna marylandica (L.)Link  [Synonym][151]
 12. Senna obtusa Roxb.  [Synonym][151]
 13. Senna occidentalis (L.)Roxb.  [Synonym][151]
 14. Senna riparia Raf.  [Synonym][151]
 15. Senna speciosa Roxb.  [Synonym][151]
 16. Senna toroides Roxb.  [Synonym][151]

Last Update: 14/06/2001 10:59:51