Genera Containing Synonym: Scytalis
  1. Scytalis anomala E.Meyer  [Synonym][3270]
  2. Scytalis helicopus E.Meyer  [Synonym][336]
  3. Scytalis hispida E.Meyer  [Synonym][3291]
  4. Scytalis protracta E.Meyer  [Synonym][3291]
  5. Scytalis retusa E.Meyer  [Synonym][336]
  6. Scytalis tenuis E.Meyer  [Synonym][3291]

Last Update: 14/06/2001 10:59:50