Genera Containing Synonym: Sarothamnus
 1. Sarothamnus baeticus Webb  [Synonym][754][2186]
 2. Sarothamnus bourgaei Boiss.  [Synonym][754]
 3. Sarothamnus cantabricus Willk.  [Synonym][754]
 4. Sarothamnus catalaunicus Webb  [Synonym][754]
 5. Sarothamnus commutatus Willk.  [Synonym][454][754]
 6. Sarothamnus eriocarpus Boiss. & Reuter  [Synonym][754]
 7. Sarothamnus grandiflorus (DC.)Willk.  [Synonym]
 8. Sarothamnus lusitanicus (Miller)Pau  [Synonym]
 9. Sarothamnus malacitanus (Boiss.)Boiss.  [Synonym]
 10. Sarothamnus maurus (Humbert & Maire)C.Raynaud  [Synonym][454]
 11. Sarothamnus oxyphyllus Boiss.  [Synonym][754]
 12. Sarothamnus patens sensu Webb  [Synonym][754]
 13. Sarothamnus patens (L.)Webb  [Synonym][2186]
 14. Sarothamnus purgans (L.)Godron  [Synonym][2186]
 15. Sarothamnus reverchonii Degen & Herv.-Bass.  [Synonym][754]
 16. Sarothamnus rotundatus Pau  [Synonym]
 17. Sarothamnus scoparius (L.)Koch  [Synonym][754]
 18. Sarothamnus scoparius (L.)Koch Subsp. maritimus (Rouy)Ulbr.  [Synonym]
 19. Sarothamnus scoparius (L.)Koch Subsp. scoparius  [Synonym]
 20. Sarothamnus striatus (Hill)Samp.  [Synonym][454]
 21. Sarothamnus virgatus Webb  [Synonym]
 22. Sarothamnus welwitschii Boiss. & Reuter  [Synonym][454][754]

Last Update: 14/06/2001 10:59:48