Genera Containing Synonym: Pycnospora
  1. Pycnospora nervosa Wight & Arn.  [Synonym][2825]

Last Update: 14/06/2001 10:59:41