Genera Containing Synonym: Prosopis
 1. Prosopis abbreviata Benth. Var. argentina Griseb.  [Synonym][1128][1166]
 2. Prosopis adesmioides Griseb.  [Synonym][1128][1166]
 3. Prosopis algarobilla Griseb.  [Synonym][1166]
 4. Prosopis algarobilla Griseb. Var. nandubay (Lorentz)Hassler  [Synonym][1166]
 5. Prosopis algarobilla Griseb. Var. nigra Griseb.  [Synonym][1128][1166]
 6. Prosopis atacamensis Philippi  [Synonym][1128][1166]
 7. Prosopis barba-tigridis Stuck.  [Synonym][1128][1166]
 8. Prosopis benthami Chodat & Wilczek  [Synonym][1152]
 9. Prosopis bracteolata DC.  [Synonym][1128][1166][1371]
 10. Prosopis campestris Griseb. Var. elata Burkart  [Synonym][1166]
 11. Prosopis casadensis Penzig  [Synonym][1128][1166]
 12. Prosopis chilensis (Molina)Stuntz Var. glandulosa (Torrey)Standley  [Synonym][1166][1360]
 13. Prosopis chilensis (Molina)Stuntz Var. velutina (Wooton)Standley  [Synonym][1166][1360]
 14. Prosopis cinerascens (A.Gray)Benth.  [Synonym][1128][1166]
 15. Prosopis cumanensis (Willd.)Kunth  [Synonym][1166]
 16. Prosopis domingensis DC.  [Synonym][1128][1166][1371][1409]
 17. Prosopis dubia Kunth  [Synonym][1121][1604]
 18. Prosopis dulcis Hook.  [Synonym][1128]
 19. Prosopis dulcis Kunth  [Synonym][1166][1371][1470]
 20. Prosopis dulcis Kunth Var. australis Benth.  [Synonym][1166]
 21. Prosopis dulcis Kunth Var. domingensis (DC.)Benth.  [Synonym][1371]
 22. Prosopis ephedrioides Hook.  [Synonym][37]
 23. Prosopis fruticosa Meyen  [Synonym][1166]
 24. Prosopis globosa Hook. & Arn.  [Synonym][1152]
 25. Prosopis globosa Hook. & Arn. Var. mexicana Dressler  [Synonym][1152]
 26. Prosopis horrida Kunth  [Synonym][1166]
 27. Prosopis inermis Kunth  [Synonym][1166]
 28. Prosopis insularum (Guillemin)Breteler  [Synonym][2969]
 29. Prosopis insularum (Guillemin)Breteler Subsp. insularum  [Synonym][2969]
 30. Prosopis insularum (Guillemin)Breteler Subsp. novo-guineensis (Warb.)Breteler  [Synonym][2969]
 31. Prosopis juliflora (Sw.)DC. Var. articulata (S.Watson)Wiggins  [Synonym][1166][1371]
 32. Prosopis juliflora (Sw.)DC. Var. constricta Sarg.  [Synonym][1166]
 33. Prosopis juliflora (Sw.)DC. Var. glandulosa (Torrey)Cockerell  [Synonym][1166][1360]
 34. Prosopis juliflora (Sw.)DC. Var. torreyana L.Benson  [Synonym][1360][1504]
 35. Prosopis juliflora (Sw.)DC. Var. velutina (Wooton)Sarg.  [Synonym][1166][1360]
 36. Prosopis limensis Benth.  [Synonym][6][1166][1430]
 37. Prosopis microphylla Kunth  [Synonym][1460]
 38. Prosopis nandubey Lorentz  [Synonym][1166]
 39. Prosopis panta (Griseb.)Hieron.  [Synonym][1128][1166]
 40. Prosopis patagonica Speg.  [Synonym][1166]
 41. Prosopis pazensis (Britton & Rose)Wiggins  [Synonym][1166][1371]
 42. Prosopis schinopoma Stuck.  [Synonym][1128][1166][1371]
 43. Prosopis siliquastrum DC.  [Synonym][1128][1166][1371]
 44. Prosopis siliquastrum DC. Var. longisiliqua Philippi  [Synonym][1128][1166]
 45. Prosopis spicigera L.  [Synonym][1166]
 46. Prosopis stenoloba Philippi  [Synonym][1166]
 47. Prosopis stephaniana (Willd.)Sprengel  [Synonym][454]
 48. Prosopis striata Benth.  [Synonym][1152]
 49. Prosopis tamariscina (Lam.)Sprengel  [Synonym][3110]
 50. Prosopis vidaliana Fernandez-Villar  [Synonym][1166][1371]

Last Update: 14/06/2001 10:59:36