Genera Containing Synonym: Podalyria
 1. Podalyria angustifolia Ecklon & Zeyher  [Synonym][279]
 2. Podalyria argentea Ecklon & Zeyher  [Synonym][222]
 3. Podalyria biflora Sims  [Synonym][279]
 4. Podalyria burchellii Ecklon & Zeyher  [Synonym][279]
 5. Podalyria buxifolia Lam.  [Synonym][222][278]
 6. Podalyria calyptrata (Retz.)Willd. Var. lanceolata E.Meyer  [Synonym]
 7. Podalyria canescens Ecklon & Zeyher  [Synonym][222]
 8. Podalyria chrysantha Adamson  [Synonym][278][2972]
 9. Podalyria cuneifolia Ecklon & Zeyher  [Synonym][279]
 10. Podalyria hirsuta Willd.  [Synonym][222]
 11. Podalyria insigens Compton  [Synonym][279]
 12. Podalyria insignis Compton  [Synonym][278][2972]
 13. Podalyria kunthii Walp.  [Synonym][413]
 14. Podalyria lanceolata (E.Meyer)Benth.  [Synonym][413]
 15. Podalyria lancifolia Ecklon & Zeyher  [Synonym][279]
 16. Podalyria pedunculata Ecklon & Zeyher  [Synonym][279]
 17. Podalyria sparsiflora Ecklon & Zeyher  [Synonym][222]
 18. Podalyria styracifolia Sims  [Synonym][413]
 19. Podalyria subbiflora Benth.  [Synonym][279]
 20. Podalyria subbiflora DC.  [Synonym][413]
 21. Podalyria tayloriana L.Bolus  [Synonym][278][2972]
 22. Podalyria uncinulata Hutch.  [Synonym][8]

Last Update: 14/06/2001 10:59:34