Genera Containing Synonym: Podalyria
  1. Podalyria alba (L.)Willd.  [Synonym][1363][1398]
  2. Podalyria australis (L.)Willd.  [Synonym][1363][1391]
  3. Podalyria bracteata Muhlenb.  [Synonym][1363][1391]
  4. Podalyria coerulea (Trew)Michaux  [Synonym][1363]
  5. Podalyria mollis Michaux  [Synonym][1363][1399][2397]
  6. Podalyria monosperma Poiret  [Synonym][1555][1571]
  7. Podalyria perfoliata (L.)Michaux  [Synonym][1363][1398]
  8. Podalyria tinctoria (L.)Willd.  [Synonym][1363][1398]
  9. Podalyria uniflora Michaux  [Synonym][1363][1398]

Last Update: 14/06/2001 10:59:33