Genera Containing Synonym: Apodynomene
  1. Apodynomene grandiflora (Aiton)E.Meyer  [Synonym][1725]
  2. Apodynomene meyeri Presl  [Synonym][1725]

Last Update: 14/06/2001 10:57:33