Genera Containing Synonym: Physondra
  1. Physondra dispar (Nutt.)Raf.  [Synonym][1079]
  2. Physondra longifolia (Pursh)Raf.  [Synonym][1079]

Last Update: 14/06/2001 10:59:28