Genera Containing Synonym: Krameria
  1. Krameria glabra Sprengel  [Synonym][1738]

Last Update: 14/06/2001 10:58:49