Genera Containing Synonym: Hippocrepis
 1. Hippocrepis almeriensis Uhrova  [Synonym][754]
 2. Hippocrepis ambigua (Rouy)Bellot  [Synonym][754]
 3. Hippocrepis balearica Jacq. Subsp. valentina (Boiss.)Uhrova  [Synonym][454]
 4. Hippocrepis bicontorta Lois.  [Synonym][1768]
 5. Hippocrepis comosa L. Subsp. glauca (Ten.)Bonnier & Layens  [Synonym][454]
 6. Hippocrepis comosa L. Subsp. glauca sensu auct.  [Synonym][454]
 7. Hippocrepis comosa L. Subsp. macedonica (Degen & Urum.)Kozuh.  [Synonym][454]
 8. Hippocrepis comosa L. Subsp. scabra (DC.)O.Bolos & Vigo  [Synonym][454]
 9. Hippocrepis comosa L. Subsp. squamata (Cav.)O.Bolos & Vigo  [Synonym][454]
 10. Hippocrepis confusa Pau  [Synonym][454][754]
 11. Hippocrepis dicarpa M.Bieb.  [Synonym][454]
 12. Hippocrepis fruticosa Rouy  [Synonym][454]
 13. Hippocrepis glauca sensu auct.  [Synonym][454]
 14. Hippocrepis glauca Ten. Subsp. bourgaei Nyman  [Synonym][454]
 15. Hippocrepis humilis Blanco  [Synonym][1243]
 16. Hippocrepis maura Braun-Blanquet & Maire  [Synonym][454]
 17. Hippocrepis mimulosa Noronha  [Synonym][1551]
 18. Hippocrepis minor Munby Subsp. brevipetala (Murb.)Pottier-Alapetite  [Synonym][454]
 19. Hippocrepis minor Munby Var. brevipetala Murb.  [Synonym][454]
 20. Hippocrepis minor Munby Subsp. munbyana Quezel & Santa  [Synonym][454]
 21. Hippocrepis multisiliquosa L. Subsp. ciliata (Willd.)Maire  [Synonym][454]
 22. Hippocrepis multisiliquosa L. Subsp. confusa (Pau)Maire  [Synonym][454]
 23. Hippocrepis multisiliquosa L. Subsp. constricta (Kunze)Maire  [Synonym][454]
 24. Hippocrepis multisiliquosa L. Subsp. eilatensis Zoh.  [Synonym][454]
 25. Hippocrepis rossetii Sennen  [Synonym][544]
 26. Hippocrepis squamata (Cav.)Cosson Subsp. eriocarpa (Boiss.)Nyman  [Synonym][454][754][847]
 27. Hippocrepis squamata (Cav.)Cosson Subsp. hieronymi (Sennen)Uhrova  [Synonym][754]
 28. Hippocrepis unisiliquosa L. Subsp. biflora (Sprengel)O.Bolos & Vigo  [Synonym][454]

Last Update: 14/06/2001 10:58:40