Genera Containing Synonym: Hecastophyllum
  1. Hecastophyllum amazonicum Radlk.  [Synonym][3145]
  2. Hecastophyllum dubium Kunth  [Synonym][1568]
  3. Hecastophyllum monetaria Pers. Var. hygrophilum Benth.  [Synonym][2262][3145]
  4. Hecastophyllum negrense Radlk.  [Synonym][3145]

Last Update: 14/06/2001 10:58:38