Genera Containing Synonym: Glottis
  1. Glottis echinata (Murray)Medikus  [Synonym][1908]
  2. Glottis epiglottis (L.)Medikus  [Synonym][1908]

Last Update: 14/06/2001 10:58:33