Genera Containing Synonym: Gleditschia
  1. Gleditschia javanica Lam.  [Synonym][3180][3181]

Last Update: 14/06/2001 10:58:32