Genera Containing Synonym: Euchresta
  1. Euchresta formosana (Hayata)Ohwi Var. riukiuensis Ohwi  [Synonym][2823]
  2. Euchresta horsfieldii Bennett Var. formosana Hayata  [Synonym][2825]
  3. Euchresta japonica Benth.  [Synonym][1930][2838]
  4. Euchresta japonica Oliver  [Synonym][2838]
  5. Euchresta trifoliolata Merr.  [Synonym][2852]

Last Update: 14/06/2001 10:58:27