Genera Containing Synonym: Euchlora
  1. Euchlora hirsuta (Thunb.)Druce  [Synonym][524]
  2. Euchlora serpens (E.Meyer)Ecklon & C.Zeyher  [Synonym][524]

Last Update: 14/06/2001 10:58:26