Genera Containing Synonym: Chesneya
  1. Chesneya gaubeana sensu Parsa  [Synonym]
  2. Chesneya macrantha H.C.Fu  [Synonym][2985]
  3. Chesneya makranica Rech.f. & Esfand.  [Synonym][1952]
  4. Chesneya microphylla Vahl  [Synonym][1952]
  5. Chesneya oliverii Jaub. & Spach  [Synonym][1862]
  6. Chesneya olivierii Jaub. & Spach  [Synonym][1952]
  7. Chesneya velutina Jaub. & Spach  [Synonym][1952]
  8. Chesneya vesiculifera C.Towns.  [Synonym][1952]

Last Update: 14/06/2001 10:57:59