Genera Containing Synonym: Chamaesenna
  1. Chamaesenna aculeata (Benth.)Pittier  [Synonym][151]
  2. Chamaesenna colombiana Britton & Killip  [Synonym][151]
  3. Chamaesenna nicaraguensis (Benth.)Britton & Rose  [Synonym][151][1470]
  4. Chamaesenna pistaciifolia (Kunth)Britton & Killip  [Synonym][151]
  5. Chamaesenna reticulata (Willd.)Pittier  [Synonym][151]
  6. Chamaesenna velutina Britton & Killip  [Synonym][151]

Last Update: 14/06/2001 10:57:59