Genera Containing Synonym: Chamaecytisus
 1. Chamaecytisus absinthioides (Janka)Kuzm.  [Synonym][2186]
 2. Chamaecytisus albus (Hacq.)Rothm.  [Synonym][754][893][2186]
 3. Chamaecytisus albus (Hacq.)Rothm. Subsp. microphyllus (Boiss.)Kuzm.  [Synonym][2186]
 4. Chamaecytisus austriacus (L.)Link  [Synonym][754][798][2186]
 5. Chamaecytisus banaticus (Griseb. & Schenk)Rothm.  [Synonym][754][893][2186]
 6. Chamaecytisus blockianus (Pawl.)Klask.  [Synonym][754][774]
 7. Chamaecytisus borysthenicus (Gruner)Klask.  [Synonym][754][774]
 8. Chamaecytisus calcareus (Vel.)Kuzm.  [Synonym][2186]
 9. Chamaecytisus cassius (Boiss.)Rothm.  [Synonym]
 10. Chamaecytisus ciliatus (Wahlenb.)Rothm.  [Synonym][754][2186]
 11. Chamaecytisus creticus (Boiss. & Heldr.)Rothm.  [Synonym][754][893]
 12. Chamaecytisus dalmaticus Vis.  [Synonym]
 13. Chamaecytisus danubialis (Velen.)Rothm.  [Synonym][754][2186]
 14. Chamaecytisus dorycnioides (Davidoff)Frodin & Heyw.  [Synonym]
 15. Chamaecytisus drepanolobus (Boiss.)Rothm.  [Synonym]
 16. Chamaecytisus elongatus (Waldst. & Kit.)Link  [Synonym]
 17. Chamaecytisus eriocarpus (Boiss.)Rothm.  [Synonym][754][893][2186]
 18. Chamaecytisus frivaldszkyanus (Degen)Kuzm.  [Synonym][2186]
 19. Chamaecytisus glaber (L.f.)Rothm.  [Synonym][454][754][893]
 20. Chamaecytisus graniticus (Rehmann)Rothm.  [Synonym][754][893]
 21. Chamaecytisus heuffelii (Wierzb.)Rothm.  [Synonym][754][2186]
 22. Chamaecytisus hirsutus (L.)Link  [Synonym][754][798][2186]
 23. Chamaecytisus jankae (Velen.)Rothm.  [Synonym][754][893][2186]
 24. Chamaecytisus kovacevii (Velen.)Rothm.  [Synonym][754][893]
 25. Chamaecytisus leiocarpus (A.Kerner)Rothm.  [Synonym][754][893]
 26. Chamaecytisus lindemannii (V.Krecz.)Klask.  [Synonym][754][2186]
 27. Chamaecytisus litwinowii (V.Krecz.)Klask.  [Synonym][754]
 28. Chamaecytisus nejceffii (Urum.)Rothm.  [Synonym][754][893]
 29. Chamaecytisus paczoskii (V.Krecz.)Klask.  [Synonym][754][774]
 30. Chamaecytisus palmensis (Christ)Hutch.  [Synonym]
 31. Chamaecytisus podolicus (Blocki)Klask.  [Synonym][754][774]
 32. Chamaecytisus polytrichus (M.Bieb.)Rothm.  [Synonym][754][893][2186]
 33. Chamaecytisus polytrichus (M.Bieb.)Rothm. Var. polytrichus  [Synonym][2186]
 34. Chamaecytisus proliferus (L.f.)Link  [Synonym]
 35. Chamaecytisus proliferus (L.f)Link Var. palmensis Christ  [Synonym]
 36. Chamaecytisus pulvinatus (Quezel)C.Raynaud  [Synonym][454]
 37. Chamaecytisus purpureus (Scop.)Link  [Synonym][754][798]
 38. Chamaecytisus pygmaeus (Willd.)Rothm.  [Synonym][754][893][2186]
 39. Chamaecytisus ratisbonensis (Schaeffer)Rothm.  [Synonym][754][893][2186]
 40. Chamaecytisus rochelii (Wierzb.)Rothm.  [Synonym][754][893][1890][3305]
 41. Chamaecytisus ruthenicus (Wol.)Klask.  [Synonym][754][774][2186]
 42. Chamaecytisus skrobiszewskii (Pacz.)Klask.  [Synonym]
 43. Chamaecytisus smyrnaeus (Boiss.)Rothm.  [Synonym][1869]
 44. Chamaecytisus spinescens (C.Presl)Rothm.  [Synonym][754][893]
 45. Chamaecytisus subidaeus (Gand.)Rothm.  [Synonym][754][893][1890][3305]
 46. Chamaecytisus supinus (L.)Link  [Synonym][2186]
 47. Chamaecytisus tommasinii (Vis.)Rothm.  [Synonym][754][893]
 48. Chamaecytisus triflorus Skalicka  [Synonym]
 49. Chamaecytisus wulfii (V.Krecz.)Klask.  [Synonym][754][774]
 50. Chamaecytisus zingeri (Litv.)Klask.  [Synonym][754][774]

Last Update: 14/06/2001 10:57:58