Genera Containing Synonym: Cenostigma
  1. Cenostigma aculeatifolium Burkart  [Synonym][1144]
  2. Cenostigma angustifolium Tul.  [Synonym][1414]
  3. Cenostigma sclerophyllum Malme  [Synonym][2347]

Last Update: 14/06/2001 10:57:56