Genera Containing Synonym: Adenopodia
  1. Adenopodia floribunda (Kleinhoonte)Brenan  [Synonym][1100]
  2. Adenopodia minutiflora (Ducke)Brenan  [Synonym][1100]
  3. Adenopodia uaupensis (Benth.)Brenan  [Synonym][1100]

Last Update: 14/06/2001 10:57:24