Genera Containing Misapplied: Smithia
  1. Smithia strobilantha sensu Brenan  [Misapplied][35][210]
  2. Smithia uguenensis sensu auct.  [Misapplied][250]

Last Update: 14/06/2001 10:56:21